ANARCHIST INTERNATIONAL SOLIDARITY CALL

LLamado a la solidaridad anarquista internacional.

Appel à la solidarité anarchiste internationale.

Αναρχικό κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη.

With the victims of the fire and capitalist devastation in Chile. Con las victimas de los mega incendios y la devastación capitalista en Chile. Avec les victimes du méga-incendie et de la dévastation capitaliste au Chili. με τα θύματα της μεγάλης πυρκαγιάς και της καπιταλιστικής καταστροφής στη Χιλή

This international call is raised by the Anarchist Assembly of Valparaíso together with the anarchist space Flora, because we feel the need to resort to international solidarity to collaborate in the material, physical and emotional recovery of the victims of this capitalist catastrophe in our territory.

This call is due to the eco-social emergency derived from the gigantic urban-forest fires of gigantic urban-forest fires that hit the communes of Valparaíso, Viña del Mar and Quilpué located in the territory called Chile, on February 2 and 3.

The fire claimed more than 130 human lives and hundreds and thousands of non-human lives. In addition, more than 15,000 homes were destroyed or damaged along with many social centers, popular libraries and other community spaces.

Capitalist devastation, real estate development, the forestry business and the housing crisis suffered by the people were the ingredients of this tremendous tragedy.

Incendios forestales en Chile – Church News

Ministra Tohá confirma 19 muertes por incendio en Viña del Mar « Diario y  Radio Universidad Chile

As anarchists, our efforts are focused on solidarity with the victims, especially with the comrades affected and with the political projects that have been affected.

Given the magnitude of the catastrophe, we see the need to manage an international fundraising campaign to raise funds directly for the victims, for the reconstruction of the burned infrastructures and for the active maintenance of the popular kitchens and the purchase of materials for the self-managed work crews.

long live mutual support!

long live international solidarity!

long live anarchy!

---------------------------------------------------------------------------

International bourgeois press:

‘It was total panic – with black smoke, falling fireballs and tongues of flame’: the terror of Chile’s wildfires | Wildfires | The Guardian

Raging forest fires turn deadly in Chile - February 5, 2024 | Reuters

Wildfires on Chile’s Coast Kill At Least 112 and Leave Hundreds Missing - The New York Times (nytimes.com)
Este llamado internacional es levantado por la Asamblea Anarquista de Valparaíso junto al espacio anarquista Flora, porque sentimos la necesidad de recurrir a la solidaridad internacional para colaborar en la recuperación material, física y emocional de las víctimas de esta catástrofe capitalista en nuestro territorio.

Este llamado se debe a la emergencia eco-social derivada de los gigantescos incendios urbano-forestales que azotaron las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué ubicadas en el territorio denominado Chile, los días 2 y 3 de febrero.

El fuego se cobró más de 130 vidas humanas y miles de vidas no humanas. Además, se destruyeron o dañaron más de 15.000 viviendas y varios centros sociales, bibliotecas populares y otros espacios comunitarios.

La devastación capitalista, el desarrollo inmobiliario, el negocio forestal y la crisis habitacional que sufre el pueblo fueron los ingredientes de esta tremenda tragedia.


Incendios forestales en Chile – Church News

Ministra Tohá confirma 19 muertes por incendio en Viña del Mar « Diario y  Radio Universidad Chile

Como anarquistas, nuestros esfuerzos se centran en la solidaridad con las víctimas, especialmente con los compañeros afectados y con los proyectos políticos que se han visto afectados.

Dada la magnitud de la catástrofe, vemos la necesidad de gestionar una campaña internacional de recaudación de fondos para destinarlos directamente a las víctimas, a la reconstrucción de las infraestructuras quemadas y al mantenimiento activo de las cocinas populares y la compra de materiales para las cuadrillas de trabajo autogestionadas.

¡viva el apoyo mutuo!

¡viva la solidaridad internacional!

¡viva la anarquía!

---------------------------------------------------------------------------

Prensa burguesa internacional:

‘It was total panic – with black smoke, falling fireballs and tongues of flame’: the terror of Chile’s wildfires | Wildfires | The Guardian

Raging forest fires turn deadly in Chile - February 5, 2024 | Reuters

Wildfires on Chile’s Coast Kill At Least 112 and Leave Hundreds Missing - The New York Times (nytimes.com)
Cet appel international est lancé par l'Assemblée anarchiste de Valparaiso et l'espace anarchiste Flora, car nous ressentons le besoin de faire appel à la solidarité internationale pour collaborer à la récupération matérielle, physique et émotionnelle des victimes de cette catastrophe capitaliste sur notre territoire.

Cet appel est dû à l'urgence éco-sociale dérivée des gigantesques incendies de forêt urbaine qui ont frappé les communes de Valparaíso, Viña del Mar et Quilpué, situées sur le territoire appelé Chili, les 2 et 3 février.

Ces incendies ont coûté la vie à plus de 130 personnes et à des milliers d'autres. En outre, plus de 15 000 maisons et plusieurs centres sociaux, bibliothèques populaires et autres espaces communautaires ont été détruits ou endommagés.

La dévastation capitaliste, le développement immobilier, l'exploitation forestière et la crise du logement subie par la population ont été les ingrédients de cette immense tragédie.


Incendios forestales en Chile – Church News

Ministra Tohá confirma 19 muertes por incendio en Viña del Mar « Diario y  Radio Universidad Chile

En tant qu'anarchistes, nos efforts se concentrent sur la solidarité avec les victimes, en particulier avec les camarades touchés et avec les projets politiques qui ont été affectés.

Face à l'ampleur de la catastrophe, nous voyons la nécessité de gérer une campagne internationale de collecte de fonds pour récolter des fonds directement pour les victimes, pour la reconstruction des infrastructures incendiées et pour l'entretien actif des cuisines populaires et l'achat de matériel pour les équipes de travail autogérées.

vive la solidarité internationale !

vive l'anarchie !

---------------------------------------------------------------------------

Presse bourgeoise internationale:

‘It was total panic – with black smoke, falling fireballs and tongues of flame’: the terror of Chile’s wildfires | Wildfires | The Guardian

Raging forest fires turn deadly in Chile - February 5, 2024 | Reuters

Wildfires on Chile’s Coast Kill At Least 112 and Leave Hundreds Missing - The New York Times (nytimes.com)
Η Αναρχική Συνέλευση του Βαλπαραΐσο μαζί με τον αναρχικό χώρο Flora απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα, καθώς νιώθουμε την ανάγκη να στηριχθούμε στη διεθνή αλληλεγγύη προκειμένου να συμβάλλουμε στην υλική, φυσική και ηθική ανακούφιση των θυμάτων της καπιταλιστικής καταστροφής που έπληξε την περιοχή μας.

Η έκκλησή μας γίνεται λόγω της οικολογικής και κοινωνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσαν οι τεράστιες αστικές και δασικές πυρκαγιές στις κοινότητες του Valparaiso, της Viña del Mar και του Quilpué, στα εδάφη που ονομάζουν Χιλή, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου.

Στη φωτιά χάθηκαν περισσότερες από 130 ανθρώπινες ζωές και χιλιάδες ζώα. Επιπλέον, πάνω από 15.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές. Ανάμεσα στα κτίρια που κάηκαν βρίσκονται κοινωνικά κέντρα, λαϊκές βιβλιοθήκες και άλλοι κοινοτικοί χώροι.

Η καπιταλιστική λεηλασία, η ανάπτυξη των real estate, η βιομηχανία που καταστρέφει τα δάση και η στεγαστική κρίση που πλήττει τους ανθρώπους, είναι τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή τη φοβερή τραγωδία.


Incendios forestales en Chile – Church News

Ministra Tohá confirma 19 muertes por incendio en Viña del Mar « Diario y  Radio Universidad Chile

Ως αναρχικοί εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην αλληλεγγύη προς τα θύματα της φωτιάς και ειδικά προς τους συντρόφους και τα πολιτικά εγχειρήματα που επλήγησαν.

Με δεδομένο το μέγεθος της καταστροφής, κρίνουμε αναγκαία αυτή τη διεθνή καμπάνια, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για να δοθούν απευθείας στα θύματα, για την ανοικοδόμηση των υποδομών που κάηκαν, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι λαϊκές κουζίνες και για την αγορά υλικών από τις ομάδες αυτοδιαχείρισης.

Ζήτω η αλληλοβοήθεια!

Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη!

Ζήτω η αναρχία!

---------------------------------------------------------------------------

διεθνή Τύπο:

:‘It was total panic – with black smoke, falling fireballs and tongues of flame’: the terror of Chile’s wildfires | Wildfires | The Guardian

Raging forest fires turn deadly in Chile - February 5, 2024 | Reuters

Wildfires on Chile’s Coast Kill At Least 112 and Leave Hundreds Missing - The New York Times (nytimes.com)0% of €1000

€ 0 reached in total

-72 days left