Καμπάνια Οικονομικής Ενίσχυσης για το αντιφασιστικό κίνημα της Δυτικής Αττικής.

Solidarity fund for the antifascists in West Attica in Greece

Campagna di sostegno finanziario al movimento antifascista dell'Attica occidentale.

Campaña de apoyo económico para el movimiento antifascista del Ática Occidental

Η παρούσα καμπάνια έχει πρωταρχικό σκοπό να
ενισχύσει οικονομικά διωκόμενους συντρόφους που από
την άνοδο των φασιστών της χρυσής αυγής τα προηγούμενα χρόνια μέχρι την σήμερον
ημέρα δίνουν μάχες απέναντί τους και διώκονται για αυτές.
Οι νομικές κυρώσεις και οι δικαστικές περιπέτειες είναι αναμενόμενες για συντρόφους και συντρόφισσες
που εκτίθενται διαρκώς σε αυτή την κατάσταση και στέκονται απέναντι στο τέρας του φασισμού με κάθε μέσο. The primary objective of the current campaign is to provide
financial aid to the prosecuted comrades who have been fighting against the fascist organization Golden
Dawn, since its ascension in the last years. The legal sanctions and the adventures in courts
were to be expected by the comrades who are constantly exposed in this situation, standing by
any means against the monster of fascism. These adventures, except
for being distressing, are financially exhausting for the comrades that are required to pay the legal costs. Lo scopo principale di questa campagna è sostenere finanziariamente i
compagni perseguitati che, dall'ascesa dei fascisti negli anni d'oro fino ad oggi,
stanno combattendo contro di loro e sono perseguitati per causa loro. Sono previste sanzioni legali e procedimenti
giudiziari per i compagni che sono costantemente esposti a questa situazione e si oppongono al mostro del
fascismo con ogni mezzo. El propósito principal de esta campaña es apoyar económicamente
a los y las camaradas perseguidos que, desde el ascenso de los fascistas de
Amanecer Dorado en años anteriores hasta hoy, han estado librando batallas contra ellos y están siendo perseguidos.
Son de esperar nuevas sanciones legales y procesos judiciales para los compañeros y compañeras que están constantemente
expuestos a esta situación y se oponen al monstruo del fascismo por
cualquier medio necesario

0% of €2000

€ 0 reached in total

-777 days leftΤο σύνολο των συντρόφων/ισσών που διόκωνται και χρειάζονται δεν αποτελεί κάποια ενιαία και ομοιογενή ομαδοποίηση αλλά πρόκειται για ένα σύνολο ατόμων που ενωθήκαμε προκειμένου να καλύψουμε τα δικαστικά μας έξοδα με κινήσεις σαν και αυτή.

Επικοινωνία: [email protected]

Contact: [email protected]

Contact: [email protected]

Contact: [email protected]Καμπάνια Οικονομικής Ενίσχυσης για το αντιφασιστικό κίνημα της Δυτικής Αττικής.

Η παρούσα καμπάνια έχει πρωταρχικό σκοπό να ενισχύσει οικονομικά διωκόμενους συντρόφους που από την άνοδο των φασιστών της χρυσής αυγής τα προηγούμενα χρόνια μέχρι την σήμερον ημέρα δίνουν μάχες απέναντί τους και διώκονται για αυτές.

Οι νομικές κυρώσεις και οι δικαστικές περιπέτειες είναι αναμενόμενες για συντρόφους και συντρόφισσες που εκτίθενται διαρκώς σε αυτή την κατάσταση και στέκονται απέναντι στο τέρας του φασισμού με κάθε μέσο. Αυτές οι περιπέτειες εκτός από ψυχοφθόρες εξοντώνουν οικονομικά τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που καλούνται να πληρώνουν δικαστικά παράβολα.

Αυτός είναι και ο λόγος που ζητάμε την αλληλεγγύη του κινήματος διαχρονικά πόσο μάλλον σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα λόγο των περιορισμών για την πανδημία της Covid 19 τα δικαστικά έξοδα που θα έβγαιναν μέσα από πολιτικές κινήσεις στο πρόσφατο παρελθόν τώρα απαιτούν την συμμετοχή όλων για την κάλυψη τους καθώς η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι κάτι δύσκολο για εμάς στην παρούσα στιγμή. Πριν την πανδημία καλύπταμε τα τρέχοντα δικαστικά έξοδα μέσω αντιφασιστικών συναυλιών δίνοντας ότι περίσσευε σε δομές και συντρόφους που είχαν ανάλογα δικαστικά έξοδα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες από την Δυτική Αττική δέκα στον αριθμό, ήρθαμε σε επαφή και θεωρήσαμε πως είναι μονόδρομος στην παρούσα συγκυρία η απεύθυνση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κίνημα για την στήριξή μας με στις δικαστικές περιπέτειές μας.

Κάποιοι από εμάς διωκόμαστε για παλαιότερη μαζική συμπλοκή με ακροδεξιούς, υπόθεση που με συνεχείς αναβολές είναι ανοιχτή μέχρι σήμερα και οι υπόλοιποι διωκόμαστε για διαφορές άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Τα έξοδα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι τώρα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις τσέπες μας.

Όταν οι αντιφασιστικές μάχες ξεσπούσαν βρισκόμασταν πάντα εκεί είτε τοπικά είτε ευρύτερα και εκεί θα συνεχίσουμε να είμαστε πέρα από το οποιαδήποτε κόστος.

Ορίζουμε το ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί στις 2000€. Θεωρούμε πως είναι ένας ρεαλιστικός στόχος καθώς θα μας ανακουφίσει οικονομικά εφόσον έρχονται νέα δικαστικά έξοδα που πρέπει να καλυφθούν.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ- ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΉ ΑΤΤΙΚΉ

The primary objective of the current campaign is to provide financial aid to the prosecuted comrades who have been fighting against fascist organizations, since the ascension of Golden Dawn. The legal sanctions and the adventures in courts were to be expected comrades who are constantly exposed in this situation, standing by any means against the monster of fascism. These adventures, except for being distressing, are financially exhausting for comrades that are obliged to pay the legal costs.

This is the reason we seek solidarity from our comrades over time, and specifically this particular moment. Due to the restrictions of the Covid19 pandemic, legal expenses that in past would have been covered by political initiatives and events, now we need assistance from everyone, since organizing such events is not a simple task for us at the moment. Before the pandemic we used to cover our legal expenses through anti-fascist concerts, contributing also to other comrades and collective with similar legal cases.

10 comrades, all from West Attica, came together and concluded that addressing the larger European and worldwide movement is the only way to effectively support ourselves in our legal disputes. Some of us are prosecuted for a past clash with far-right supporters, a case that, due to perpetual postponements still remains open today, while the rest of us are prosecuted for past encounters with fascists groups. Since the beginning of the pandemic, we have been covering the legal expenses by ourselves.

Whenever an anti-fascist confrontation took place, locally or otherwise, we were always there; and we will continue to do so no matter the cost.

We set the desired amount at 2000 €. We believe it to be a feasible goal, which will relieve us financially now that new legal expenses need to be covered.

ANTI-FASCISTS / COMRADES FROM WEST ATTICA

Campagna di sostegno finanziario al movimento antifascista dell'Attica occidentale.

Lo scopo principale di questa campagna è sostenere finanziariamente i compagni perseguitati che, dall'ascesa dei fascisti negli anni d'oro fino ad oggi, stanno combattendo contro di loro e sono perseguitati per causa loro. Sono previste sanzioni legali e procedimenti giudiziari per i compagni che sono costantemente esposti a questa situazione e si oppongono al mostro del fascismo con ogni mezzo. Questi procedimenti oltre a distruggere l'anima distruggono finanziariamente i compagni chiamati a pagare le spese processuali. Per questo chiediamo la vostra solidarietà, soprattutto in questo momento particolare.

Nello specifico, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia del Covid 19, le spese processuali che sarebbero emerse da mosse politiche nel recente passato ora richiedono la partecipazione di tutti per coprirle poiché far fronte a simili spese ci risulta particolarmente difficile in questo momento storico. Prima della pandemia, coprivamo le attuali spese processuali attraverso concerti antifascisti, assegnando il ricavato a strutture e compagni che versavano in simili spese processuali. Compagni dell'Attica occidentale, ci siamo messi in contatto e abbiamo ritenuto che l'unico modo nella situazione attuale fosse rivolgersi a tutti per ricevere piu' sostegno possibile a livello europeo. Alcuni di noi vengono perseguitati per un precedente scontro di massa con l'estrema destra, un caso che è stato apertamente rinviato ad oggi, e il resto di noi viene perseguito per un recente scontro con un fascista. Le spese dall'inizio della pandemia fino ad ora sono interamente coperte dalle nostre tasche.

Quando sono scoppiate le battaglie antifasciste noi c'eravamo sempre o localmente o più ampiamente e lì continueremo ad essere a tutti i costi. Abbiamo fissato l'importo che chiediamo a 2000 €. Lo consideriamo un obiettivo realistico in quanto ci solleverà finanziariamente per coprire le future spese processuali.

ANTIFASCISTI - ANTIFASCISTI - COMPAGNI - COMPAGNI DELL'ATTICA OCCIDENTALE

Campaña de apoyo económico para el movimiento antifascista del Ática Occidental

El propósito principal de esta campaña es apoyar económicamente a los y las camaradas perseguidos que, desde el ascenso de los fascistas de Amanecer Dorado en años anteriores hasta hoy, han estado librando batallas contra ellos y están siendo perseguidos. Son de esperar nuevas sanciones legales y procesos judiciales para los compañeros y compañeras que están constantemente expuestos a esta situación y se oponen al monstruo del fascismo por cualquier medio necesario. Estos procesos, además de destruir almas, aniquilan económicamente a los compañeros y compañeras que deben pagar los procesos judiciales. Es por eso que hemos estado pidiendo la solidaridad del movimiento a lo largo del tiempo, y sobre todo en este momento en particular. En concreto, debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, los costes judiciales que en el pasado se cubrían a través de eventos organizados por los movimientos políticos, ahora requieren la participación de todos para cubrirlos, ya que la organización de eventos está siendo difícil para nosotros en este momento. Antes de la pandemia, cubríamos los costes legales a través de conciertos antifascistas, dando lo que quedaba a estructuras y compañeros/as que tenían procesos judiciales similares.

Los compañeros y compañeras del Ática Occidental, que somos diez, consideramos que esta coyuntura es una calle de un solo sentido para dirigirnos a un movimiento europeo más amplio para apoyarnos en nuestros procesos judiciales. Algunos de nosotros estamos siendo procesados por un enfrentamiento con extremistas de derecha, un caso que, con constantes aplazamientos, está abierto a día de hoy; y el resto está siendo procesado por un altercado reciente con un fascista. Los costes desde el inicio de la pandemia hasta ahora han sido cubiertos en su totalidad por nuestros bolsillos. Cuando estallaron las batallas antifascistas, siempre estuvimos allí, ya sea localmente o más ampliamente, y allí seguiremos estando más allá de cualquier coste.

Fijamos la cantidad a recaudar en 2.000€. Creemos que es un objetivo realista, ya que nos aliviará económicamente si llegan nuevos costes legales que deban cubrirse.

ANTIFASCISTAS-COMPAÑEROS-COMPAÑERAS DEL ÁTICA OCCIDENTAL

0% of €2000

€ 0 reached in total

-777 days left